Opening Hours

maandag
Op afspraak
dinsdag
Op afspraak
woensdag
Op afspraak
donderdag
Op afspraak
vrijdag
Op afspraak
zaterdag
Op afspraak
zondag
GESLOTEN

Een leuke aanrader....

Geef een pedicure- waardebon cadeau ter waarde van een basisbehandeling.

Leuk om te geven of te ontvangen en verkrijgbaar in mijn salon.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

augustus 2011 - 2021 Pedicuresalon DIAMANT

Definities

a. Voorwaarden: deze laatstgeldende Algemene voorwaarden.

b. Cliënt: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling en/of daarmee direct verband houdende dienst of product afneemt van Pedicuresalon Diamant.

c. Pedicuresalon Diamant: de salon voor de door de branche organisatie ProVoet gekwalificeerde voetverzorging, praktijk houdende aan de Rembrandtlaan 100, 6717 NM EDE.

Het bedrijf wordt vertegenwoordigd door E. Diamant Millar, aangesloten bij de branche organisatie ProVoet, lidnummer 305728. Telefoonnummers: (0318) 707565 of 0622 283446. Email: info@pedicuresalondiamant.nl ; Website: https://www.pedicuresalondiamant.nl

d. Behandelplan: een schriftelijk of mondeling opgesteld behandeladvies dat in overleg met de cliënt wordt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld;

e. Branchecode: gids met voor de onderneming geldende specifieke richtlijnen en eisen op het gebied van bedrijfsvoering in het algemeen en van arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu in het bijzonder;

f. ProVoet: de Brancheorganisatie voor de Pedicure, Kerkewijk 69, 3901 EC Veenendaal;

g. Overmacht: één of meerdere omstandigheden die een persoon niet kunnen worden toegerekend en die tot gevolg heeft of kan hebben dat nakoming van de overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, redelijkerwijs niet te verwachten valt;

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn op alle overeenkomsten tussen Pedicuresalon Diamant en haar cliënten van toepassing op activiteiten in Nederland, met betrekking tot behandelingen, alsmede daarmee direct verband houdende diensten en/of de levering van producten.

1.2. De Algemene voorwaarden staan vermeld op de website van Pedicuresalon Diamant. Een exemplaar van de voorwaarden wordt desgevraagd aan cliënt overhandigd of digitaal toegestuurd.

1.3. Indien een bepaling van deze voorwaarden, om welke reden dan ook, als niet geldig of niet van toepassing verklaard zou worden, blijven de voorwaarden voor het overige desalniettemin volledig van kracht.

1.4. Op basis van door cliënt verstrekte informatie wordt desgevraagd, voor zover mogelijk bij het maken van de afspraak, de verwachte tijdsduur van de behandeling en een voorlopige kostenindicatie gegeven.

1.5. Bij niet binnen 2 x 24 uur tevoren afgezegde afspraken, wordt 100% van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht, behoudens in situaties van (schriftelijk aan te tonen) overmacht. Daarvoor ontvangt cliënt een nota die binnen de daarop aangegeven termijn dient te worden voldaan.

1.6. Pedicuresalon Diamant aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van onbeheerde persoonlijke eigendommen ten tijde van aanwezigheid in de praktijk.

2. Privacy

2.1. De informatie die wordt verstrekt door cliënt wordt vertrouwelijk behandeld.

2.2. Zonder toestemming van cliënt worden geen gegevens aan derden verstrekt, m.u.v. personen die direct bij de behandeling betrokken zijn.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

3.1.1. met cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en/of daarmee direct verband houdende dienst;

3.1.2. aan cliënt uit voorraad leverbare producten worden geleverd;

3.1.3. cliënt speciaal opdracht geeft om producten voor haar te bestellen.

1.

2.

3.

4. Verplichtingen

4.1. Pedicuresalon Diamant heeft de verplichting om:

4.1.1. een behandeling en daarmee direct verband houdende diensten, adequaat en overeenkomstig de branchecode uit te voeren, eventueel conform een (eerder) opgesteld behandelplan;

4.1.2. het gevraagde product aan cliënt te leveren. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gemeld en eventueel een vervangend product aangeboden.

4.2. Cliënt heeft de verplichting om:

4.2.1. alle relevante informatie te verstrekken die voor een behandeling noodzakelijk is m.b.t. voorgeschiedenis, verwachtingen, voetproblemen, contra-indicaties, bijzonderheden, afwijkingen, alsmede wijzigingen in deze informatie die mogelijk van belang kan zijn voor de (verdere) behandeling en daarmee direct verband houdende diensten.

4.2.2. te betalen voor:

4.2.2.1. de door Pedicuresalon Diamant geleverde prestatie en daarmee direct verband houdende diensten en/of geleverde producten;

4.2.2.2. speciaal voor cliënt bestelde producten, behoudens situaties van overmacht, zulks uitsluitend ter beoordeling van Pedicuresalon Diamant;

                        4.2.2.3. Afspraken kunt u verzetten of annuleren tot 24 uur voor het tijdstip van uw afspraak. Indien u binnen
                                     24 uur voor uw afspraak deze annuleert, vergeet of verzet, ben ik helaas genoodzaakt om de kosten
                                     van de behandeling door te berekenen. Dit omdat het dan niet meer mogelijk is om nog een andere
                                     cliënt ingepland te krijgen.

5. Betaling

5.1. Er kan uitsluitend per pinpas of contant worden betaald.

5.2. Op verzoek ontvangt cliënt een nota.

5.3. In bijzondere gevallen kan per bank worden betaald, zulks uitsluitend ter beoordeling van Pedicuresalon Diamant. Bovendien kunnen in dat geval administratiekosten in rekening worden gebracht.

5.4. Wanneer het verschuldigde bedrag, inclusief de eventueel in rekening gebrachte administratiekosten, niet of niet volledig binnen de daarvoor gestelde termijn is voldaan, verkeert de cliënt in verzuim en zal er over het verschuldigde bedrag, of het resterende deel daarvan, de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

5.5. Wanneer het verschuldigde bedrag, inclusief de eventueel in rekening gebrachte administratiekosten, niet of niet volledig binnen 45 dagen na notadatum is voldaan, wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.

5.6. Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor genoemd bij punt 5.4, kan een eventuele volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden.

6. Ruilen en Garantie

6.1. Wanneer gekochte – en niet door Pedicuresalon Diamant vervaardigde – artikelen niet aan de verwachtingen van cliënt voldoen, kunnen deze binnen 1 week na aankoop (op vertoon van de originele nota) worden omgeruild voor een ander product, mits ongebruikt en in onbeschadigde verpakking.

6.2. Indien ruiling niet mogelijk blijkt, ontvangt cliënt een tegoedbon voor maximaal het betreffende bedrag. Er vindt geen geldteruggave plaats.

6.3. Op alle producten zijn uitsluitend eventuele originele garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

6.4. Als een door Pedicuresalon Diamant, tijdens een behandeling en/of daarmee direct verband houdende dienst, vervaardigd product ondeugdelijk blijkt, kan het op vertoon van de originele nota worden aangeboden voor herstel of vervanging.

6.5. Er is sprake van een ondeugdelijk product als het product niet voldoet aan de door de fabrikant gestelde productspecificaties en daaraan door cliënt in redelijkheid te mogen stellen verwachtingen.

6.6. Als herstel of vervanging niet mogelijk blijkt, ontvangt cliënt een tegoedbon voor het betaalde bedrag. Er vindt geen geldteruggave plaats.

6.7. De garantietermijn voor de door Pedicuresalon Diamant vervaardigde producten is mede afhankelijk van de gebruikte materialen, alsmede de termijn van de te verwachten levensduur.

7. Klachten

7.1. Pedicuresalon Diamant streeft naar een hoge mate van klanttevredenheid, waarmee klachten worden geprobeerd te voorkomen. Mocht er zich onverhoopt een klacht voordoen, heeft Pedicuresalon Diamant een inspanningsverplichting om de klacht zoveel mogelijk naar tevredenheid van cliënt op te lossen.

7.2. In het geval dat het niet lukt om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor de klacht, zal deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de branche organisatie ProVoet.

7.3. Klachten in het kader van wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de verzekeraar.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Pedicuresalon Diamant heeft via de branche organisatie ProVoet een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en is derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen.

8.2. Eventuele aansprakelijkheid wordt vastgesteld door de verzekeraar, volgens diens geldende procedures en voorwaarden.

8.3. Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediend. Hiervoor is (op aanvraag) bij Pedicuresalon Diamant een schadeformulier verkrijgbaar.

Einde document!
(Laatst aangepast: 24 juli 2021)

 

Ons adres

De pedicuresalon is gevestigd op het adres:

Stationsweg 60
6711 PT  EDE

Mobiel: 0622 28 34 46

Zoeken

Waar ben ik?

Geschillencommissie